Sathya Sai Baba förmedlade stora andliga sanningar genom inspirerande ordspråk . Följande ordspråk har inspirerat oss i Stockholms Sai Center att starta en serie möten med företrädare för olika tro.

Det finns bara en religion kärlekens religion. Det finns bara ett språk, hjärtats språk.  Det finns bara en ras, mänsklighetens ras. Det finns bara en Gud. Han är närvarande överallt.  - Sathy Sai Baba

 

Julfirande och ”Fika med mästarna”  Sathya Sai Center, Stockholm

Sathya Sai Center, Stockholm höll sitt andra evenemang av ” Fika med mästarna” den 15 december under ett Jul inspirerat tema som började med nostalgiska Jul sånger, Bhajan och traditionell svensk fika. Det fortsatte därefter med att ett berikande föredrag om den store mästaren och helgonet Helige Franciskus från Assisi.

Föredraget hölls av Ted Harris, en kristen präst, Franciskan och teolog. Han delade upp studiecirkeln i tv delar. Den första delen var en kort introduktion till Helige Franciskus liv där Ted i en kort presentation framhöll enkelhet, frihet från begär och villkorslös kärlek som några viktiga komponenter i Franciskus liv. Den andra delen var en tolkning av varje individs andliga resa som börjar med en känsla av förundrar, följd av introspektion och slutligen transformation till handlingar för samhällets bästa.

Den korta diskussion som följde lyfte det kristna och Sathya Sai Babas gemensamma budskap. Sathya Sai Baba betonade nödvändigheten av personlig transformation för att nå samhällelig förändring.

 

Christmas celebration and “Fika with the Masters”, Sathya Sai Centre, Stockholm

Sathya Sai Center, Stockholm conducted it´s second “Fika with the Masters” session on the 15th December during a Christmas- themed event that began with nostalgic Christmas carols, blissful Bhajans songs and traditional fika and continued with an enriching talk on the life of the great Master St Francis of Assisi led by a Christian priest, Franciscan and Theologian, Father Edward (Ted) Harris. Ted divided the study circle into two parts. The first past was a brief introduction to the life of St Francis showcasing the power of simplicity, detachment and unconditional love. The second was an interpretation of each individual´s spiritual journey that begins with a sense of wonder, followed by introspection and finally converting into action aimed at societal good.

The brief discussion that followed highlighted the common messages from both Christianity and Sathya Sai Baba who has also emphasized the need for personal transformation leading to societal change.

                                                                                                                    Ted Harris

Ted Harris, född 1952, är präst i svenskakyrkan, teol. dr. och medlem i FTO (Franciskus Tredje Orden). Hans intresse är mänsklig subjektivitet såsom innerlighet och andlighet. Med innerlighet menar han en människas strävan att tillskriva sin existens en livsmening, det vill säga riktning och mål. Med andlighet menar han en människas gudserfarenhet och vördnad för livet.

Ted Harris har skrivit Konsten att leva innerligt (2008) tillsammans med Ann Lagerström, Att leva helhjärtat (2013) tillsammans med Carolina Johannsson, Mänsklig Blomstring (2016) och Vägar till Välbefinnande (2019). Han föreläser om Kierkegaards existentiella filosofi och kristen andlighet.

Ted Harris, born 1952, is a priest in the Church of Sweden, a theologian and a member of TSSF (Third Order of the Society of St. Francis in the Church of England). He studies human subjectivity with a stress on Sören Kierkegaard’s theory of inwardness and Christian spirituality. By inwardness he means an individual’s attributing of meaning to his or her existence, that is, giving one’s life a direction and an ultimate goal. By spirituality he means an individual’s experience of participating in divine reality and a sense of reverence for life.

Ted Harris has written The art of inward living (2008) together with Ann Lagerström, Living a wholehearted life (2013) together with Carolina Johannsson, Human flourishing (2016) and Paths towards wellbeing (2019). He lectures on Kierkegaard’s existential philosophy and Christian spirituality.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------